Object PNH-2021018 Edam-Volendam
Parallelweg, Hobrede
gesloten

Start inschrijving

16-10-2020

Sluiting inschrijving

29-10-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

2,9580 ha

Grondsoort

Veen

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Vochtig weidevogelgrasland (N13.01)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen natuurgrond ( grasland), nabij de Parallelweg te Middelie, totaal groot 2,9580 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit veen. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object dient als natuurgrond ambitietype N 13.01 (grasland) worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2020: teelt van gras. (bron: Boer&Bunder).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2020 en eindigende 31 oktober 2026. Conform artikel 28 van de pachtovereenkomst heeft de verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De hoofdfunctie van dit object is natuur, met agrarisch medegebruik. De pachter krijgt een belangrijke rol als natuurbeheerder. Voor dit object zoekt de provincie Noord-Holland dan ook naar een pachter met een groen hart, die helpt om de natuurontwikkeling op deze locatie te optimaliseren. Een goede samenwerking en monitoring zijn hierbij essentieel.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Vochtig weidevogelgrasland (N13.01)

Grasland met per 100 ha minimaal 35 broedparen van Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper en/of Gele kwikstaart.

In overleg met de provincie Noord-Holland kan worden afgeweken van onderstaande voorschriften als dit de natuurontwikkeling ten dienste is. Dit gebeurt op basis van het rapport ‘Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer’ (E.B. Oosterveld, L.W. Bruinzeel, E. Wymenga. 2014 A&W-rapport 1831, Vogelbescherming Nederland) en/of de Veldgids ‘Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland’ (W. Schippers & I. Bax, 2014). Samenwerkende Uitgevers Vof.). Afwijken is echter pas na schriftelijke instemming door de provincie Noord-Holland toegestaan.

Indien in de directe omgeving mozaïekbeheer binnen NNN-percelen ten behoeve van weidevogels wordt gevoerd, heeft het de voorkeur om hierbij aan te sluiten. Het voorgestelde beheer kan in dat geval van onderstaande voorwaarden afwijken.

- Bemesting vindt plaats met organische mest tot maximaal 100 kg/N per ha per jaar, bij voorkeur afkomstig van het eigen bedrijf. Het heeft de voorkeur om vaste rundermest toe te passen. Indien dit niet beschikbaar is zijn paardenmest, groencompost en de dikke fractie van gescheiden drijfmest alternatieven.

- In de periode 14 februari tot en met 14 juni (=rustperiode) mogen er geen veldwerkzaamheden of beweiding plaatsvinden.

- De pH-waarde van het grasland dient te blijven tussen 4,8 en 5,5.

- In de periode 14 februari tot en met 14 juni mogen er geen veldwerkzaamheden of beweiding plaatsvinden, met uitzondering van de toediening van vaste mest vóór 1 maart.

- Na 14 juni mogen de percelen gemaaid worden, m.u.v. de slootkanten, maaien gebeurt op een zodanige wijze dat weidevogels en kruiden hiervan profiteren. In één werkgang mag maximaal 80% van het perceel gemaaid worden. Het maaisel wordt afgevoerd.

- Maaien vindt plaats nadat er door een deskundige schriftelijk is verklaard dat er geen broedende vogels en/of pullen aanwezig zijn binnen het perceel waar dit natuurbeheertype van toepassing is.

- De slootkanten worden in het najaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

- Nabeweiding is toegestaan met maximaal 1,5 GVE per ha.

- Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

- Grasland mag niet worden gescheurd, geploegd, vernieuwd of geëgaliseerd.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Edam-Volendam

MDL02-C-00012

1,4250

Parallelweg

Middelie

Edam-Volendam

MDL02-C-00013

1,5330

Parallelweg

Middelie

 

Totaal groot:

2,9580

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven