Object GLD-2021500 Zevenaar
Babberichseweg, Zevenaar

Start inschrijving

10-06-2021

Sluiting inschrijving

17-06-2021 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

0,8954 ha

Grondsoort

Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

CATEGORIE 2 - Ruilgronden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 0,8954 ha. Het perceel is gelegen nabij de Babberichseweg, Zevenaar.

Grondsoort:

Het betreft zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2020:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

RVO:

De pachter dient zelf zorg te dragen voor de opgave bij de RVO. De provincie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met deze opgave, en voor de voorwaarden die RVO stelt of de verplichtingen die de pachter met RVO aangaat. De provincie is ook niet aansprakelijk indien de omschrijving of het gebruik van het pachtobject niet voldoet aan de eisen die RVO daaraan stelt en voor eventuele kortingen of sancties die dientengevolge aan de pachter worden opgelegd.

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2021 en eindigende 31 december 2021. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden zijn bij de brochure gevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2021 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2021 worden gecontroleerd. Het object mag slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest etc.) is niet toegestaan.

Ingeval het gepachte grasland betreft, wordt hier ook alvast opgemerkt dat het de pachter niet is toegestaan om het grasland te scheuren, frezen of herinzaaien.

Ingeval het gepachte bouwland betreft, pachter mag op het pachtobject granen (geen mais), luzerne, vlas, hennepvezel en sorghum telen. Het is pachter niet toegestaan om van bouwland, grasland te maken.

Het perceel heeft een beperkte ontsluiting en is niet geschikt voor zware machines.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

De bodem/grond van het pachtobject wordt opgeleverd in de staat zoals beschreven in het bodemrapport dat onderdeel uitmaakt van de pachtovereenkomst.

Aan deze brochure kan een bodemrapport van Eurofins als bijlage zijn gehecht. Indien deze rapportage dateert van eind 2019/begin 2020, is deze rapportage uitsluitend illustratief van aard en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Uitsluitend de bij de pachtovereenkomst gevoegde rapportage is leidend om de bodemgesteldheid van het gepachte bij aanvang van de pachtovereenkomst te bepalen.

Mogelijkheid tot verlenging bij goed grondgebruik:

De provincie wil waarborgen dat de huidige staat van de bodem/grond van het pachtobject behouden blijft en bij voorkeur zelfs verbetert. Om dit te stimuleren en goed grondgebruik door de pachter te belonen, kan het pachtobject na 31 december 2021 opnieuw aan de pachter worden gegund.  Van deze mogelijkheid tot het opnieuw gunnen kan gebruik worden gemaakt indien in 2021 en 2022 is aangetoond dat de bodem/grond objectief aantoonbaar gelijk is of is verbeterd ten opzichte van de staat zoals vastgelegd in het rapport dat als bijlage bij de pachtovereenkomst is gevoegd.

De provincie zal hiertoe tegen het einde van het betreffende kalenderjaar een rapportage laten opstellen door een deskundige derde, waarin de staat van de bodem/grond van het pachtobject is vastgelegd.

Het pachtobject wordt niet opnieuw aan de pachter aangeboden indien de provincie op uiterlijk 1 december van ieder jaar aangeeft dat zij het pachtobject wenst aan te wenden voor uitruil en/of inrichting.

Indien verpachter het pachtobject voor een nieuw gebruiksseizoen aan pachter aanbiedt, zal verpachter daartoe een nieuwe pachtovereenkomst opstellen en zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds geldende voorwaarden. Verpachter behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de voorwaarden voor de nieuw te sluiten pachtovereenkomst te wijzigen (waaronder begrepen de pachtprijs), indien zij daar als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of gewijzigd provinciaal beleid toe genoodzaakt is.

Indien de staat van de bodem/grond na afloop van het gebruiksseizoen 2021 blijkens het hierboven bedoelde rapport is verbeterd ten opzichte van de staat zoals neergelegd in het aan de pachtovereenkomst gehechte rapport, geldt dit nieuwe rapport als uitgangspunt bij de beoordeling van de mogelijkheid tot nieuwe gunning voor het daaropvolgende gebruiksseizoen.

De precieze voorwaarden met betrekking tot de mogelijkheid van verlenging zijn opgenomen in artikel 4 tot en met 7 van de pachtovereenkomst. Het voorgaande diende enkel als toelichting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

ZEVENAAR

ZVN02F3783

0,8879

BABBERICHSEWEG

ZEVENAAR

ZEVENAAR

ZVN02F3825

0,0075

BABBERICHSEWEG

ZEVENAAR

 

Totaal groot:

0,8954

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven