Object PNH-2022021 Hollands Kroon
Nieuwlanderweg, Den Oever, Nederland
gesloten

Start inschrijving

31-08-2021

Sluiting inschrijving

14-09-2021 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

3,7347 ha

Grondsoort

Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02)
Grasland buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen grasland, nabij de Nieuwlanderweg te Den Oever, totaal groot 3,7347 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als grasland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2021 (bron: Provincie Noord-Holland):

Perceel

Voorvrucht

Beperking

WRG01H 398

Gras

Binnen Natuurnetwerk Nederland N12.02

WRG01H 42

Gras

Binnen Natuurnetwerk Nederland N12.02

WRG01H 70

Gras

Buiten Natuurnetwerk Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2021 en eindigende 31 oktober 2027. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02)

Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%.

In overleg met de provincie Noord-Holland kan worden afgeweken van onderstaande voorschriften als dit de natuurontwikkeling ten dienste is. Dit gebeurt op basis van ‘Veldgids Ontwikkeling van kruidenrijk grasland’ (W. Schippers & I. Bax, 2014. Samenwerkende Uitgevers Vof.). Afwijken is echter pas na schriftelijke instemming door de provincie Noord-Holland toegestaan.

- In de periode 14 februari tot en met 1 juni (=rustperiode) mogen er geen veldwerkzaamheden of beweiding plaatsvinden.

- Na 1 juni mogen de percelen gemaaid worden, m.u.v. de slootkanten, maaien gebeurt op een zodanige wijze dat weidevogels en kruiden hiervan profiteren. In één werkgang mag maximaal 80% van het perceel gemaaid worden. Het maaisel wordt afgevoerd.

- Maaien vindt plaats nadat er door een deskundige is aangetoond (schriftelijke/datum) dat er geen broedende vogels en/of pullen aanwezig zijn binnen het perceel waar dit natuurbeheertype van toepassing is.

- Nabeweiding is toegestaan met maximaal 1,5 GVE per ha.

- In afwijking op het voorgaande is beweiding tijdens rustperiode toegestaan met maximaal 1,5 GVE per ha, na schriftelijke toestemming van de provincie Noord-Holland.

- Bemesting is niet toegestaan, bekalking in overleg.

- De slootkanten worden in het najaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

- Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

- Grasland mag niet worden gescheurd, geploegd, vernieuwd of geëgaliseerd.

- Het claimen van wildschade is niet mogelijk.     

Grasland buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland:

- Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.

- Gebruik van overige bestrijdingsmiddelen en mest is toegestaan, maar er dient een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 25 cm mest- en spuitvrije zone. Voor percelen smaller dan 50 meter geldt een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten van 2 meter breed.

- Bestaand grasland mag niet worden gescheurd anders dan na toestemming van de verpachter (Beoordeling op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening artikel 26).

NB. Voor alle percelen waar bestrijdingsmiddelen niet zijn toegestaan, geldt dat handmatige, pleksgewijze bestrijding van onkruid (zoals akkerdistels) wel is toegestaan, in overleg met de Beheerder Grondzaken.

Het pachtobject bestaat uit twee verschillende pachtcontracten met verschillende voorwaarden te weten gronden Binnen Natuurnetwerk Nederland en Buiten Natuurnetwerk Nederland.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Hollands Kroon

WRG01H 398

1,4497

Nieuwlanderweg

Den Oever

Hollands Kroon

WRG01H 42

0,9185

Nieuwlanderweg

Den Oever

Hollands Kroon

WRG01H 70

1,3665

Nieuwlanderweg

Den Oever

 

Totaal groot:

3,7347

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven