Object PNH-2022027 Bergen (NH)
Houtendijk, Schoorl
gesloten

Start inschrijving

31-08-2021

Sluiting inschrijving

14-09-2021 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

2,5370 ha

Grondsoort

Klei,Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Binnen Natuurnetwerk Nederland Wintergastenweide (N13.02)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen grasland, nabij de Houtendijk te Schoorl, totaal groot 2,5370 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit zavel en kleigrond. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als grasland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2021 (bron: Provincie Noord-Holland):

Perceel

Voorvrucht

Beperking

SCH01A 160

Gras

Binnen Natuurnetwerk Nederland N13.02, weidevogelgebied

SCH01A 551

Gras

Binnen Natuurnetwerk Nederland N13.02, weidevogelgebied

 

 

 

 

 

 

 

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2021 en eindigende 31 oktober 2027. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Wintergastenweide (N13.02)

Wintergastenweide omvat graslandgebieden met een wintergastendoelstelling waarbij tenminste één van de volgende soorten op enig moment gedurende de winter in een kwalificerend aantal aanwezig is: Wilde zwaan, Kleine zwaan, Brandgans, Grauwe gans, Kleine rietgans, Kolgans, Taigarietgans, Toendrarietgans, Dwerggans, Rotgans en/of Smient. Onder kwalificerend aantal wordt verstaan dat van een soort op enig moment gedurende het winterhalfjaar tenminste 1% van de gehele Europese populatie aanwezig dient te zijn.

Wintergastenweide maakt onderdeel uit van de 80.000 ha die wettelijk is opengesteld voor de opvang van ganzen in Nederland dan wel als het gebied waar het grasland onderdeel van uitmaakt behoort tot een Natura 2000 gebied.

De graslandgebieden vormen een onderdeel van een mogelijk door verschillende beheerders beheerd graslandgebied met wintergastendoelstelling van minimaal 100 ha.

- Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

- Grasland mag niet worden gescheurd.

- Het claimen van wildschade is niet mogelijk.

Voor NNN-percelen met Wintergastenweide (N13.02) die binnen weidevogelleefgebied liggen geldt aanvullend hierop: 

- Bemesting vindt plaats met organische mest tot maximaal 100 kg/N per ha per jaar, waarbij de mest bij voorkeur afkomstig is van het eigen bedrijf. Het heeft de voorkeur om ruige stalmest toe te passen.

- In de periode 1 april tot en met 14 juni (=rustperiode) mogen er geen veldwerkzaamheden of beweiding plaatsvinden.

- Na 14 juni is beweiding toegestaan.

NB. Voor alle percelen waar bestrijdingsmiddelen niet zijn toegestaan, geldt dat handmatige, pleksgewijze bestrijding van onkruid (zoals akkerdistels) wel is toegestaan, in overleg met de Beheerder Grondzaken.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Bergen (NH)

SCH01A 160

1,7510

Houtendijk

Schoorl

Bergen (NH)

SCH01A 551

0,7860

Houtendijk

Schoorl

 

Totaal groot:

2,5370

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven