Object PNH-2023037 Haarlemmermeer
Kaagweg, Abbenes, Nederland
gesloten

Start inschrijving

07-06-2022

Sluiting inschrijving

21-06-2022 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

19,0627 ha

Grondsoort

Klei

Voormalig gebruik

Graan, Overig, Bieten

Gebruiksbeperkingen

Experimenteerruimte

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen bouwland, nabij de Kaagweg te Abbenes, totaal groot 19,0627 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit klei. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als bouwland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2021: bieten, gras en wintertarwe (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Bouwplan 2022:

Perceel

Voorvrucht

HLM03AO 487 D1

Links suikerbieten, rechts wintertarwe

HLM03AO 487 D2

Gras

HLM03AO 92 D1

Links suikerbieten, rechts wintertarwe

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Provincie Noord-Holland).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 4 jaar, ingaande op 1 november 2022 en eindigende 31 oktober 2026. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Eisen bouwplan:

Het bouwplan dient voorafgaand aan het aangaan van de pachtovereenkomst afgestemd te worden met de verpachter. In het kader van het experiment zijn er vanuit verpachter wensen geformuleerd voor het bouwplan, zie ‘Bijzonderheden - Experimenteerruimte’.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Experimenteerruimte

Deze percelen worden ingezet voor een experiment ter verbetering van de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Een belangrijk doel van het experiment is het monitoren van het effect van akkerbouw zonder bemesting en chemische/synthetische gewasbeschermingsmiddelen op de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit, en natuurlijk ook op de opbrengst (kwantiteit en kwaliteit) van de gewassen.

Er wordt een pachter gezocht die bereid is actief hieraan mee te werken. Concreet betekent dit: extra afstemming ten aanzien van het bouwplan, proactief meedenken, toestaan van monitoring en het verzamelen van gegevens ten behoeve van het experiment. Ook het ontvangen van (studie)groepen maken onderdeel uit van het experiment.

Percelen bestemd als experimenteerruimte:

 • Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. 
 • Overige bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan, maar er dient een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 50 cm mest- en spuitvrije zone. Voor bouwland groter dan 5 ha dient een strook van 6 meter aangehouden te worden, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
 • Er geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in de mest- en spuitvrije strook. 
 • De pachter van bouwland dient jaarlijks een bouwplan in ter afstemming met de provincie. De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit.
 • Er zijn alleen gewassen toegestaan die niet of nauwelijks bemest hoeven te worden. Mocht er toch bemest moeten worden, dan is alleen ruige mest toegestaan in combinatie met gewassen die niet gevoelig zijn voor uitspoeling (bijv. luzerne, granen, uien).
 • Het is wenselijk om vlinderbloemigen/eiwitrijke gewassen in het bouwplan op te nemen.
 • Strokenteelt heeft de voorkeur. De provincie biedt ondersteuning aan bij het opstellen van een strokenplan.

Voor de gebruiksvoorwaarden die via de pachtovereenkomst gelden als verplichting kan geen Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer(ANLb)-subsidie worden aangevraagd bij de agrarische natuurverenigingen.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt grond inclusief eventuele ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Gunning:

Inschrijvers waarvan de SBI codes starten met 01.1.., 01.2.., 01.3.. en 01.5.. krijgen voorrang bij toewijzing.

Meest gestelde vragen

 1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
 2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
 3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Haarlemmermeer

HLM03AO 487 D1

0,1500

Kaagweg

Abbenes

Haarlemmermeer

HLM03AO 487 D2

2,3500

Kaagweg

Abbenes

Haarlemmermeer

HLM03AO 92 D1

16,5627

Kaagweg

Abbenes

 

Totaal groot:

19,0627

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven