Object PNH-20230681 Bergen (NH)
Egmondermeer, Egmond aan den Hoef, Nederland
gesloten

Start inschrijving

07-06-2022

Sluiting inschrijving

21-06-2022 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

13,3310 ha

Grondsoort

Zavel

Voormalig gebruik

Bollen, Overig, Gras

Gebruiksbeperkingen

2023 Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland: bouwland

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen bouwland/bollengrond, nabij het Egmondermeer te Egmond aan den Hoef, totaal groot 13,3310 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit zavelgrond. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als bollenland en/of grove tuinbouw/akkerbouw worden gebruikt. De voorvrucht was in 2021: teelt van bloembollen en waspeen (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Alle percelen zijn vrij van knolcyperus. Enkele Tussensloten kunnen door pomp gevuld worden.  

De voorvrucht was in 2021/2022:

Perceel

Voorvrucht

EMD02A2635

Waspeen / zaaiui

EMD02A7

Ged. Hyacinth / ged. grasland

EMD02A8

Waspeen / zaaiui

EMD02A9

Waspeen / zaaiui

(bron: Provincie Noord-Holland ).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 4 jaar, ingaande op 16 oktober 2022 en eindigende 15 oktober 2026. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als de verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Eisen teeltplan:

Er wordt uitgegaan van een teeltplan van 1:4. Het teeltplan dient voorafgaand aan het aangaan van de pachtovereenkomst afgestemd te worden met de verpachter.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Bouwland

De pachter is verplicht het bouwland naar goed landbouwkundig gebruik te bewerken, te bemesten, in te zaaien dan wel te beplanten, tenzij anders omschreven in het hierna bepaalde. Pachter zal er voor zorgdragen, dat het organische stofgehalte van het land niet vermindert en ter voorko­ming daarvan een regelmatige bemesting toepassen met organische stof, dan wel met een groenbemester. Pachter zal het bouwland vrijhouden van schadelijke gewassen; pachter zal een zo gezond mogelijk vruchtopvolgingstelsel toepassen.

Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland; bouwland:

  • Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.
  • Overige bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan, maar er dient een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 50 cm mest- en spuitvrije zone. Voor bouwland groter dan 5 ha dient een strook van 6 meter aangehouden te worden, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
  • Er geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in de mest- en spuitvrije strook.
  • De pachter van bouwland dient jaarlijks een bouwplan in ter afstemming met de provincie. De provincie behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit.

Voor de gebruiksvoorwaarden die via de pachtovereenkomst gelden als verplichting kan geen Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer(ANLb)-subsidie worden aangevraagd bij de agrarische natuurverenigingen.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt grond inclusief eventuele ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Bergen (NH)

EMD02A2635

2,4220

Egmondermeer

Egmond ad Hoef

Bergen (NH)

EMD02A7

5,5390

Egmondermeer

Egmond ad Hoef

Bergen (NH)

EMD02A8

3,9550

Egmondermeer

Egmond ad Hoef

Bergen (NH)

EMD02A9

1,4150

Egmondermeer

Egmond ad Hoef

 

Totaal groot:

13,3310

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven