Object PNH-2023011 Bergen (NH)
Houtjeslaan, Schoorl, Nederland
gesloten

Start inschrijving

13-09-2022

Sluiting inschrijving

27-09-2022 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

7,3090 ha

Grondsoort

Klei

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Buiten NNN en Weidevogel meerjarig (A2)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen grasland, nabij de Houtjeslaan te Schoorl, totaal groot 7,3090 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit klei (bron: Alterra).

Type gebruik:

Het object mag als grasland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2022: gras (bron: Provincie Noord-Holland).

Perceel

Beperking

SCH01C 2700

Buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland met een weidevogeldoelstelling

SCH01C 58

Buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland met een weidevogeldoelstelling

SCH01C 59

Buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland met een weidevogeldoelstelling

SCH01C 60

Buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland met een weidevogeldoelstelling

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2022 en eindigende op 31 oktober 2028. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Grasland:

Indien pachter het grasland met vee wenst te beweiden, dan zal pachter deze beweiden met niet meer GVE dan toegestaan is volgens de vigerende regelgeving en overeenkomstig het hierna bepaalde. Pachter dient het grasland vrij te houden van schadelijke gewassen en onkruid en hij zal het onderhoud van het pachtobject zodanig moeten verzorgen, zoals nodig is en wordt vereist. Pachter zal het grasland op de daartoe geëigende tijdstippen, overeenkomstig goed landbouwkundig gebruik, bemesten, indien niet anders is bepaald het hierna bepaalde. Het is pachter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter grasland te scheuren, behoudens na verkregen machtiging overeenkomstig artikel 7:348 lid 2, 3 en 4 BW.

 Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland met een weidevogeldoelstelling (d.w.z. beheertype open grasland):

 • Bemesting vindt plaats met organische mest tot maximaal 100 kg/N per ha per jaar, waarbij de mest bij voorkeur afkomstig is van het eigen bedrijf. Het heeft de voorkeur om ruige stalmest toe te passen.
 • Veldbewerking of beweiding tussen 1 april en 15 juni (=rustperiode) is niet toegestaan.
 • Bestaand grasland mag niet worden gescheurd.
 • Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.
 • Gebruik van overige bestrijdingsmiddelen en organische mest is toegestaan, maar er geldt een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten van 3 meter, gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 25 cm mest- en spuitvrije zone voor grasland. Op percelen smaller dan 50 meter geldt een mest- en spuitvrije zone van 2 meter.

 Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

 1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
 2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
 3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Bergen NH

SCH01C 2700

1,1600

Houtjeslaan

Schoorl

Bergen NH

SCH01C 58

2,3090

Houtjeslaan

Schoorl

Bergen NH

SCH01C 59

2,1940

Houtjeslaan

Schoorl

Bergen NH

SCH01C 60

1,6460

Houtjeslaan

Schoorl

 

Totaal groot:

7,3090

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven