Object PNH-2023097 Hollands Kroon
Burgerweg, Hippolytushoef, Nederland
gesloten

Start inschrijving

13-09-2022

Sluiting inschrijving

27-09-2022 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

9,1214 ha

Grondsoort

Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), Dijkperceel (C3)

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen grasland, nabij de Burgerweg te Hippolytushoef, totaal groot 9,1214 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit zavel (bron: Alterra).

Type gebruik:

Het object mag als grasland worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2022: gras (bron: Provincie Noord-Holland).

Perceel

 

Beperking

WRG01H 390

Binnen NNN, Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), dijkpercelen

WRG01H 393

Binnen NNN, Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), dijkpercelen

WRG01H 395

Binnen NNN, Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), dijkpercelen

WRG01H 414

Binnen NNN, Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), dijkpercelen

WRG01H 420

Binnen NNN, Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), dijkpercelen

WRG01H 423

Binnen NNN, Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02), dijkpercelen

 

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 november 2022 en eindigende op 31 oktober 2025. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Grasland:

Indien pachter het grasland met vee wenst te beweiden, dan zal pachter deze beweiden met niet meer GVE dan toegestaan is volgens de vigerende regelgeving en overeenkomstig het hierna bepaalde. Pachter dient het grasland vrij te houden van schadelijke gewassen en onkruid en hij zal het onderhoud van het pachtobject zodanig moeten verzorgen, zoals nodig is en wordt vereist. Pachter zal het grasland op de daartoe geëigende tijdstippen, overeenkomstig goed landbouwkundig gebruik, bemesten, indien niet anders is bepaald het hierna bepaalde. Het is pachter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter grasland te scheuren, behoudens na verkregen machtiging overeenkomstig artikel 7:348 lid 2, 3 en 4 BW.

Fauna en kruidenrijk grasland (N12.02)

Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%.

In overleg met de provincie Noord-Holland kan worden afgeweken van onderstaande voorschriften als dit de natuurontwikkeling ten dienste is. Dit gebeurt op basis van ‘Veldgids Ontwikkeling van kruidenrijk grasland’ (W. Schippers & I. Bax, 2014. Samenwerkende Uitgevers Vof.). Afwijken is echter pas na schriftelijke instemming door de provincie Noord-Holland toegestaan.

 • In de periode 14 februari tot en met 1 juni (=rustperiode) mogen er geen veldwerkzaamheden of beweiding plaatsvinden.
 • Na 1 juni mogen de percelen gemaaid worden, m.u.v. de slootkanten, maaien gebeurt op een zodanige wijze dat weidevogels en kruiden hiervan profiteren. In één werkgang mag maximaal 80% van het perceel gemaaid worden. Het maaisel wordt afgevoerd.
 • Maaien vindt plaats nadat er door een deskundige is aangetoond (schriftelijke/datum) dat er geen broedende vogels en/of pullen aanwezig zijn binnen het perceel waar dit natuurbeheertype van toepassing is.
 • Nabeweiding is toegestaan met maximaal 1,5 GVE per ha.
 • In afwijking op het voorgaande is beweiding tijdens rustperiode toegestaan met maximaal 1,5 GVE per ha, na schriftelijke toestemming van de provincie Noord-Holland.
 • Bemesting is niet toegestaan, bekalking in overleg.
 • De slootkanten worden in het najaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
 • Grasland mag niet worden gescheurd, geploegd, vernieuwd of geëgaliseerd.

Grasland op dijkpercelen:

  • Beweiding mag uitsluitend plaatsvinden met schapen.
  • Dijkpercelen mogen alleen betreden worden met licht materieel. Insporing dien te allen tijde voorkomen te worden.

 Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

 1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
 2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
 3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Hollands Kroon

WRG01H 390

1,3018

Burgerweg

Hippolytushoef

Hollands Kroon

WRG01H 393

0,8516

Burgerweg

Hippolytushoef

Hollands Kroon

WRG01H 395

1,4888

Burgerweg

Hippolytushoef

Hollands Kroon

WRG01H 414

0,6012

Burgerweg

Hippolytushoef

Hollands Kroon

WRG01H 420

0,9205

Burgerweg

Hippolytushoef

Hollands Kroon

WRG01H 423

3,9575

Burgerweg

Hippolytushoef

 

Totaal groot:

9,1214

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven