Object NMM-2023010 Zwartewaterland
De Veenen, Zwartsluis, Nederland
gesloten

Start inschrijving

08-11-2022

Sluiting inschrijving

29-11-2022 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

6,9026 ha

Grondsoort

Veen

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Vochtig weidevogelgrasland ambitietype N13.01

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen natuurgrond ( grasland), nabij De Veenen te Zwartsluis, totaal groot 6,9026 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit klei op veen. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object dient als natuurgrond ambitietype N13.01 Vochtig weidevogelgrasland (grasland) te worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2022: grasland. (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 februari 2023* en eindigend 31 december 2025. De intentie van verpachter is om bij positieve ervaringen in de samenwerking bij het weidevogelbeheer een nieuwe pachtovereenkomst met pachter aan te gaan, voor een periode van 6 jaar.

* De percelen maken onderdeel uit van de ruilverkaveling Blokzijl-Vollenhove. Het passeren van deze ruilverkavelingsakte met de eigendomsoverdracht staat gepland op 1 december 2022. Omdat Natuurmonumenten de percelen nog op naam moet krijgen, geldt er een opschortende voorwaarde dat Natuurmonumenten op uiterlijk 31 maart 2023 ook daadwerkelijk eigenaar is geworden. Dit kan er tevens toe leiden dat de ingangsdatum van 1 februari 2023 verschuift tot uiterlijk 1 april 2023. Een latere ingangsdatum leidt niet tot een korting op de geboden pachtprijs.   

Bijzonderheden:

Inrichtingswerkzaamheden en een verhoogd waterpeil

De percelen maken onderdeel uit van een kerngebied voor weidevogels. In dit kerngebied wordt naar verwachting in het najaar van 2023 (eerste pachtjaar) gestart met inrichtingswerkzaamheden t.b.v. een nieuw peilvak met verhoogd waterpeil.

Het nieuwe peilvak behelst in totaal 160 ha. Daarbinnen ligt het pachtobject dat nu wordt aangeboden. De inrichtingswerkzaamheden staan weergegeven in bijlage 2 en vinden veelal langs de randen van het nieuwe peilvak plaats. De inrichtingswerkzaamheden voor het geheel bestaan in hoofdzaak uit;

 • Aanpassen dammen en (verwijderen) duikers
 • Aanbrengen van een ophoging langs de randen van het peilvak; 5 meter breed met een hoogte van ca 5 tot 30 cm ten opzichte van maaiveld.
 • Verflauwen taluds naar 1:4 en verbreden van enkele perceelsloten binnen het peilvak.

Naar verwachting vindt de uitvoering plaats vanaf begin oktober 2023 tot februari 2024. Alle geroerde oppervlakten en rijstroken worden door of namens verpachter aan het eind van deze periode geëgaliseerd en ingezaaid.

De overige inrichtingswerkzaamheden (stuw, inlaten e.d.) zoals weergegeven in bijlage 2 vinden niet op het pachtobject plaats.

De inschrijver dient zelf na te gaan aan de hand van bijlage 2 of er inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden op het pachtobject waarvoor hij inschrijft. De inschrijver dient zich hier van bewust te zijn en gaat door middel van het doen van een inschrijving onvoorwaardelijk akkoord met en verleent volmacht aan verpachter voor het laten uitvoeren van alle benodigde inrichtingswerkzaamheden op het pachtobject.

Verhoogd waterpeil met ingang van 1 april 2024

Het huidige polderpeil kent een zomer- en winterpeil; zomerpeil -0,90m NAP, winterpeil -1,30m NAP. Het maaiveld ligt gemiddeld op -0,60m NAP.

Het peil wordt met ingang van 1 april 2024 ná inrichting van het nieuwe peilvak, waarbinnen het pachtobject zich bevindt als volgt:

 

Huidig peil

Voorzien

peil

Verhoging

Nieuwe drooglegging

ter hoogte van sloot

bij gem. maaiveld

hoogte van

-60 cm NAP

1 april t/m

15 juni

ZP: -0,90

NAP

-0,73 NAP

17 cm

13 cm -mv

15 juni t/m

30 sept

ZP: -0,90

NAP

-0,90 NAP

-

Blijft op 30 cm -mv

1 oktober

t/m 1 april

WP -1,30

NAP

-0,83 NAP

47 cm

23 cm - mv

Er is variatie in de verhoging gedurende het jaar. Vanaf 1 april tot en met 15 juni zal het peil 17 cm worden opgezet ten opzichte van het huidige zomerpeil. Na 15 juni wordt het peil weer verlaagd tot -0,90 NAP ten behoeve van het graslandbeheer. Daarbij wordt weer aangesloten op het landbouwpeil in de rest van de polder. Vanaf 1 oktober zal het peil 7 cm verhoogd worden naar -0,83 NAP.

In de periode 1 april t/m 15 juni ontstaat een drooglegging van ca 13 cm -mv ter hoogte van de sloten. Hierdoor ontwikkelen zich in de lage delen plasdrassituaties, dit afgewisseld met drogere delen vanwege de variatie in maaiveldhoogtes. In de lagere delen worden in deze periode dus waterstanden aan maaiveld verwacht. Wat resulteert in plassen op maaiveld.

Er ontstaan gradiënten die voor verschillende soorten een optimale foerageer en broedhabitat biedt. Door de peilverhoging is sprake van zeer hoge grondwaterstanden fluctuerend van ca 10 tot 40 cm – mv.

NB; aan de genoemde droogleggingen en (grond) waterstanden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn sterk afhankelijk van de exacte maaiveldhoogte ter plaatse. Het zijn gemiddelden.

Vanwege het verhoogde natuurpeil ná inrichting van het nieuwe peilvak, verwacht Natuurmonumenten vanaf 2024 o.a. een rem op de gewasgroei en een toename van minder productieve vegetatie. Daarmee neemt het opbrengend vermogen van het pachtobject naar verwachting verder af. De inschrijver dient zich hiervan bewust te zijn, samen met de beperkende terreinomstandigheden (o.a. waterpeil) en de beperkende beheer/ gebruikersvoorwaarden die hieraan ten grondslag liggen (zie hieronder).

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geen volledige opsomming van de voorwaarden die van toepassing zijn: zie voor het volledige overzicht van de voorwaarden op het pachtobject als bijlage de algemene voorwaarden pacht

 • Rustperiode vanaf 15 maart tot 1 juli (geen werkzaamheden, m.u.v. beweiding);
 • In het eerste en tweede pachtjaar (2023 en 2024) is bemesting niet toegestaan, met uitzondering van bemesting via beweiding onder de hierna weergegeven voorwaarden;
 • Vroege beweiding toegestaan vanaf 1 april met maximaal 1,5 GVE per hectare.
 • De verwachting is echter dat vroege beweiding vanaf het tweede pachtjaar (2024) zeer beperkt mogelijk is vanwege het hogere waterpeil na inrichting en realisatie van het nieuwe peilvak.
 • Nabeweiding is toegestaan vanaf 1 juli tot 1 november met maximaal 3 GVE per hectare;
 • Er geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot nabeweiding. Dit geldt voor ten minste 20% van de oppervlakte van het object, conform de gestelde voorwaarden.
 • Voor zowel vroeg- als nabeweiding geldt; start beweiding altijd in overleg met Natuurmonumenten i.v.m. eventueel broedende vogels;
 • Uitgestelde maaidatum tot 1 juli. Pachter mag niet eerder maaien tenzij de percelen door Natuurmonumenten vooraf zijn gecontroleerd op aanwezige fauna (vogels én zoogdieren). Pachter dient hiervoor contact op te nemen met Natuurmonumenten;
 • Eerder maaien is alleen mogelijk bij witboldominantie en/of vossenstaartdominantie en na genoemde controle (vrijgave percelen door Natuurmonumenten);
 • Het pachtobject dient te allen tijde gemaaid te worden waarbij het gewas volledig wordt afgevoerd;
 • Het pachtobject dient ‘glad’ (gemaaid) de winter in te gaan. In geval van nabeweiding altijd bloten.
 • Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen c.q. gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan;
 • Slootonderhoud wordt uitgevoerd door verpachter;
 • In het eerste pachtjaar (2023) is bemesting niet toegestaan, met uitzondering van bemesting via beweiding onder de hierna weergegeven voorwaarden;
 • In het tweede pachtjaar (2024) is bemesting niet toegestaan, met uitzondering van bemesting via beweiding onder de hierna weergegeven voorwaarden;
 • In het derde pachtjaar (2025) is bemesting met ruige stalmest / ruwe mest of organische mest toegestaan. Het betreft hier max.5 ton per ha. Andere soorten van bemesting zijn niet toegestaan;
 • Voor pachtjaar 2023 en 2024 respecteert de pachter de maximale hoeveelheid van 85kgN/ha/jaar en 35KgP/ha/jaar tijdens het beweiden van het pachtobject.
 • Voor pachtjaar 2025 respecteert de pachter de maximale wettelijke hoeveelheid van 170kgN/ha/jaar en 70KgP/ha/jaar tijdens het beweiden en/of het bemesten van het pachtobject.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt en aanvaardt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. En voor het tweede en derde jaar (2023 en 2024) aanvaardt u het pachtobject zoals het zich na de inrichtingswerkzaamheden en de aanpassing van waterpeil bevindt.

Meest gestelde vragen

 1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
 2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
 3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
 5. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
 6. Kan ik mijn bod tussentijds nog wijzigen?
 7. Wanneer krijg ik bericht over de uitslag?
 8. Mag ik inschrijven op meerdere objecten?
 9. Wanneer kan ik over het pachtobject beschikken na gunning?
 10. Hoe werkt de puntensystematiek?

Vragen over dit object?

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Saltus Beheer B.V. tel. 038-422 77 69

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Zwartewaterland

ZSS00-E-87 D1

6,9026

De Veenen

Zwartsluis

 

Totaal groot:

6,9026

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven