Object GLD-2023585 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
gesloten

Start inschrijving

01-03-2023

Sluiting inschrijving

14-03-2023 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

6,6155 ha

Grondsoort

Zand

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

CATEGORIE 2 - Ruilgronden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 6,6155 ha. Het perceel is gelegen nabij de Ellegoorsestraat te Doetinchem.

Grondsoort:

Het betreft zandgrond. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland.

Gebruik 2022:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

RVO:

De pachter dient zelf zorg te dragen voor de opgave bij de RVO. De provincie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met deze opgave, en voor de voorwaarden die RVO stelt of de verplichtingen die de pachter met RVO aangaat. De provincie is ook niet aansprakelijk indien de omschrijving of het gebruik van het pachtobject niet voldoet aan de eisen die RVO daaraan stelt en voor eventuele kortingen of sancties die dientengevolge aan de pachter worden opgelegd.

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2023 en eindigende 31 december 2023. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden zijn bij de brochure gevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2023 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2023 worden gecontroleerd. Het object mag slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest etc.) is niet toegestaan.

Ingeval het gepachte grasland betreft, wordt hier ook alvast opgemerkt dat het de pachter niet is toegestaan om het grasland te scheuren, frezen of herinzaaien.

Beweiding vindt uitsluitend plaats door runderen of schapen.

Ingeval het gepachte bouwland betreft, mag pachter op het pachtobject granen (geen mais), luzerne, vlas, hennepvezel, sorghum, Rode klaver, Inkarnaat klaver, Alexandrijnse klaver, boekweit, zonnebloem, bladkool en gele mosterd telen. Het is pachter niet toegestaan om van bouwland, grasland te maken.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?
  8. Waar kan ik mijn SBI-code vinden?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

 

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Doetinchem

DTC01M 01294 ged.

         0,2114

Ellegoorsestraat

Doetinchem

Doetinchem

DTC01M 04398 ged.

6,4041

Ellegoorsestraat

Doetinchem

 

Totaal groot:

6,6155

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven