Object PNH-2024102 Bergen (NH)
Zomerdijkje, Egmond aan den Hoef
gesloten

Start inschrijving

25-04-2023

Sluiting inschrijving

09-05-2023 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

5,0088 ha

Grondsoort

Zand,Zavel

Voormalig gebruik

Overig

Gebruiksbeperkingen

2024 Percelen Bollenland, percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland; bouwland en bollenland

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden perceel/percelen bouwland/bollengrond, nabij het Zomerdijkje te Egmond aan den Hoef, totaal groot 5,0088 ha.

Grondsoort:

De grondsoort bestaat uit zavel en zandgrond. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Het object mag als bouwland/bollengrond worden gebruikt.

De voorvrucht was in 2023:

Perceel

Voorvrucht

EMD02B 2369 D2

Kruidenzaad

EMD02B 2367 D2

Kruidenzaad

(bron: Provincie Noord-Holland).

Dit perceel is vrij van stengelaaltjes  (in bijlagen een selectie van analyses datum 12-04-2023, overige analyses opvraagbaar na gunning.)

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2023 en eindigende 31 oktober 2029. Conform artikel 2 en 28 van de pachtovereenkomst hebben zowel de pachter als de verpachter tussentijds de mogelijkheid de pachtovereenkomst op te zeggen.

Eisen teeltplan:

Er wordt uitgegaan van een teeltplan van 1:4. Het teeltplan dient voorafgaand aan het aangaan van de pachtovereenkomst afgestemd te worden met de verpachter.

Bijzonderheden:

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Bollenland en bouwland

Pachter is verplicht het bollenland/bouwland naar goed landbouwkundig gebruik te bewerken, te bemesten, in te zaaien dan wel te beplanten, tenzij anders omschreven in het hierna bepaalde.  Pachter zal ervoor zorgdragen, dat het organische stofgehalte van het land niet vermindert en ter voorko­ming daarvan een regelmatige bemesting toepassen met organische stof en het land direct na de oogst in te zaaien met een groenbemester (om verstuiving tegen te gaan). Pachter zal het bollenland/bouwland vrijhouden van schadelijke gewassen; pachter zal een zo gezond mogelijk vruchtopvolgingstelsel toepassen.

Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland; bollenland en bouwland:

 • Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.
 • Overige bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan, maar er dient een mest- en   spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 50 cm mest- en spuitvrije zone. Voor bouwland groter dan 5 ha dient een strook van 6 meter aangehouden te worden, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot.
 • Er geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in de mest- en spuitvrije strook.
 • De pachter van bollenland/bouwland dient voor de aanvang van de pachtovereenkomst een   bouwplan in ter afstemming met de verpachter. De verpachter behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan voor aanvang van de pachtovereenkomst af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit.
 • Pachter dient percelen stuifvrij te houden. Dit moet met tussenteelt of inzaaien van   groenbemester.
 • Tussenteelt van sla is niet toegestaan.
 • Pachter dient jaarlijks 30 ton compost (of vergelijkbaar zoals Bokhasi) p/ha op te brengen (max. 50 kg P).
 • Na de laatste teelt binnen de contractperiode dient het perceel direct ingezaaid te worden met een groenbemester (japanse haver of mosterdzaad), voordat het perceel wordt opgeleverd.

Aanvaarding:

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt grond inclusief eventuele ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Meest gestelde vragen

 1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
 2. Ik heb ingeschreven op een object. Kan ik ergens mijn inschrijving inzien?
 3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
 4. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
 5. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
 6. Ik mis een object die andere jaren wel door de provincie werd verpacht.

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 06 - 51061636

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Bergen (NH)

EMD02B 2369 D2

3,4774

Zomerdijkje

Egmond ad Hoef

Bergen (NH)

EMD02B 2367 D2

1,5314

Zomerdijkje

Egmond ad Hoef

 

Totaal groot:

5,0088

ha

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven