Object GLD-2020171 Lingewaard
Broeksestraat, Gendt, Nederland

Start inschrijving

26-03-2020

Sluiting inschrijving

09-04-2020 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

4,4250 ha

Grondsoort

Klei,Zavel

Voormalig gebruik

Aardappelen

Gebruiksbeperkingen

CATEGORIE 2 - Ruilgronden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende bouwland, totaal groot 4,4250 ha. Het perceel is gelegen nabij de Broeksestraat te Gendt.

Grondsoort:

Het betreft zavel, kleigrond. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Bouwland

Gebruik 2019:  teelt van aardappelen (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigende 31 december 2020. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2020 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2020 worden gecontroleerd. Het object mag slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest etc.) is niet toegestaan.

De gebruiksvoorwaarden worden nader omschreven in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

De bodem/grond van het pachtobject wordt opgeleverd in de staat zoals beschreven in het rapport van Eurofins dat als bijlage aan deze brochure is gehecht. Dit rapport van Eurofins maakt eveneens deel uit van de pachtovereenkomst.

Mogelijkheid tot verlenging bij goed grondgebruik:

De provincie wil waarborgen dat de huidige staat van de bodem/grond van het pachtobject behouden blijft en bij voorkeur zelfs verbetert. Om dit te stimuleren en goed grondgebruik door de pachter te belonen, heeft de pachter na 31 december 2020 recht op een voortgezet gebruik tot maximaal 31 december 2022. Van dit recht op voortgezet gebruik kan door de pachter gebruik worden gemaakt indien de pachter in 2020 en 2021 aantoont dat de bodem/grond objectief aantoonbaar gelijk is of is verbeterd ten opzichte van de staat zoals vastgelegd in het rapport van Eurofins. Dit kan de pachter aantonen door vóór 1 november van het betreffende kalenderjaar een rapportage aan verpachter te verstrekken via pachtgrond.nu, waarin de staat van de bodem/grond van het pachtobject is vastgelegd.

Van dit recht op voortgezet gebruik kan door de pachter geen gebruik worden gemaakt indien de provincie op uiterlijk 1 december van ieder jaar aangeeft dat zij het pachtobject wenst aan te wenden voor uitruil en/of inrichting.

Indien verpachter het pachtobject voor een nieuw gebruiksseizoen aan pachter aanbiedt, zal verpachter daartoe een nieuwe pachtovereenkomst opstellen en zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds geldende voorwaarden. Verpachter behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de voorwaarden voor de nieuw te sluiten pachtovereenkomst te wijzigen (waaronder begrepen de pachtprijs), indien zij daar als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of gewijzigd provinciaal beleid toe genoodzaakt is.

Indien de staat van de bodem/grond na afloop van het gebruiksseizoen 2020 blijkens het door de pachter verstrekte rapport is verbeterd ten opzichte van het Eurofins rapport, geldt dit nieuwe rapport van de pachter als uitgangspunt bij de beoordeling van het recht op voortgezet gebruik voor het daaropvolgende gebruiksseizoen.

De precieze voorwaarden met betrekking tot de mogelijkheid van verlenging zijn opgenomen in artikel 4 tot en met 7 van de pachtovereenkomst.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Lingewaard

GEN00E 00020G0000

1,9505

BROEKSESTR

GENDT

Lingewaard

GEN00E 00036G0000

2,4745

BROEKSESTR

GENDT

 

Totaal groot:

4,4250

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “Gewaspercelen - gebruik 2018” aan- of uitvinken. De gegevens van de “Gewaspercelen - gebruik 2018” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2018.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven